Load

Load

  • 公司介绍

> 公司介绍 > 企业向导

企业向导

越南

公司名称 : 东洋电子越南

住所 : Lot No.CN4, Section 1, Ba Thien Industrial Park, Binh Xuyen District, Vinh Phuc Province, Vietnam

成立日期 : 2014年 5月

人员现况 : 919人

공장부지 : 15,003㎡

주요 생산품 : SMPS, Adapter, Vibraton Motor

联系地址 : TEL. 84-211-248-1003 / FAX. 84-211-248-1012

中国-惠州

公司名称 : 惠州东洋电子有限公司

住所 : Wu Yi Industrial Area, Chen Jian Town, Huizhou City, Guang Dong, China

成立日期 : 1994年 7月

人员现况 : 217人

공장부지 : 27,000 ㎡

주요 생산품 : SMPS, Adapter, Amplifier & EQ

联系地址 : TEL. 86-752-3896-6400 / FAX. 86-752-3896-6430

中国-青岛

公司名称 : 青岛澳利恩特电子有限公司

住所 : 106 Wangsha Road, Chengyang, Qingdao City, Shandong Province

成立日期 : 2002年 4月

人员现况 : 38人

공장부지 : 2,450㎡

주요 생산품 : Vibration Motor

联系地址 : TEL. 86-532-8775-2379,2371 / FAX. 86-532-8775-2375